ქვეყნის გენდერული თანასწორობის პროფილი

Image
Country Gender Equality Profile

ქვეყნის გენდერული თანასწორობის პროფილი წარმოადგენს ცნობარს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად. დოკუმენტში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული ვითარება საქართველოში მდგრადი განვითარების ინდიკატორებზე დაყრდობითა და პეკინის სამოქმედო პლატფორმისა და CEDAW-ს გათვალისწინებითაა აღწერილი.

დოკუმენტი განიხილავს პეკინის სამოქმედო პლატფორმის თორმეტივე მიმართულებას: ქალები და სიღარიბე; განათლება და ტრენინგები ქალებისთვის; ქალები და ჯანმრთელობა; ძალადობა ქალების წინააღმდეგ; ქალები და შეიარაღებული კონფლიქტი, ქალები ძალაუფლებაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში ქალების ჩართულობა; ქალები და მედია; ქალები, სოფლის მეურნობა და გარემო და, საბოლოოდ, გოგოები. მე-11 და მე-12 მიმართულება - ინსტიტუციური მექანიზმები და ადამიანის უფლებები ქალებისთვის განხილულია როგორც გამჭოლი საკითხები. დოკუმენტი მიმოიხილავს რაოდენობრივ და თვისებრივ მონაცემებს, ასევე, საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოსა და პოლიტიკას თითოეულ ჩამოთვლილ საკითხთან მიმართებაში.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2020
გვერდების რაოდენობა
98