საავტორო უფლებები

საავტორო უფლება დაცულია © გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
გაეროს სააგენტო გენდერული თანასწორობისა და ქალთა შესაძლებლობების გაზრდის სფეროში
ყველა უფლება დაცულია

დაუშვებელია ამ ვებგვერდზე წარმოდგენილი რომელიმე მასალის გამოყენება, გადაღება თუ გადაცემა, მთლიანად თუ ნაწილობრივ, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი საშუალებით, ელექტრონული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოასლის გადაღების, ჩაწერის ან ინფორმაციის შენახვის თუ ამოღების რაიმე სისტემის გზით, გარდა იმ საშუალებებისა, რომლებიც მითითებულია ვებგვერდის გამოყენების შესახებ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასა და მომხმარებელს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაში, გამომცემლის წერილობითი ნებართვის გარეშე. განაცხადი მასალების მთლიანად თუ ნაწილობრივ, გაყიდვის თუ არაკომერციული გავრცელების მიზნით, გადაღების თუ თარგმნის ნებართვის თაობაზე უნდა გაეგზავნოს:

UN Women (გაეროს ქალთა ორგანიზაციას)
Attn: Carlotta Aiello
Communications and Advocacy Section
220 East 42nd Street
New York, NY 10017 USA
ელ. ფოსტა: (დააწკაპუნეთ, რომ გამოჩნდეს)
ფაქსი: +1 646 781-4444

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის სახელწოდება და ემბლემა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ექსკლუზიური საკუთრებაა. ისინი დაცულია საერთაშორისო სამართლით. აკრძალულია მათი უნებართვოდ გამოყენება. დაუშვებელია მათი გადაღება ან გავრცელება რაიმე სახით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.