შეტყობინება კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით

მომხმარებლის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია, რომლის მიღებაც ამ ვებგვერდზე შესვლითაა შესაძლებელი, მათ შორის,  ინტერნეტ (IP) მისამართები, ვებგვერდზე ნავიგაცია, გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა და გატარებული დრო, ისევე, როგორც სხვა მსგავსი ინფორმაცია, შეინახება გაეროს და ვებ-ანალიტიკის სამსახურის სერვერებზე. ეს არ გულისხმობს მომხმარებლის იდენტიფიცირებას. ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ორგანიზაციის შიგნით მხოლოდ ვებგვერდის ტრაფიკის ანალიზისთვის. თუ მომხმარებელი ამ ვებგვერდზე განთავსებულ ფორმებში წარმოადგენს უნიკალურ მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას, როგორიც არის სახელი, მისამართი და სხვა ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისთვის და არ გამოქვეყნდება საჯარო წვდომის მიზნით. თუმცა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია  არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ  ინფორმაციის დაცულობაზე.