ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „ინოვაციური ინიციატივა გენდერული თანასწორობისათვის სა­ ქართველოში“ (IAGE) ფარგლებში, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს დაუკვეთა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ ქალთა საჭი­როებებისა და პრიორიტეტების კვლევის ჩატარება. კვლევის საბოლოო მიზანი იყო მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის სოციალური და ეკო­ნომიკური საჭიროებების იდენტიფიცირება და კვლევის შედეგებისა და რეკომენდაციების გამო­ყენება ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების წინაშე ადვოკატირებისთვის პოლიტიკის გასაუმჯო­ბესებლად, მომსახურების მიწოდებაში გამოვლე­ნილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად და გამოწვევებთან გასამკლავებლად.

მონაცემების შეგროვება განხორციელდა როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი კვლევის მე­თოდის გამოყენებით. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში 400 ინდივიდი [259 ქალი და 141 კაცი] გამოიკითხა სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: სოფლად მცხოვრები ქალები; მმართველობა და ეროვნული დაგეგმარება

Resource type: კაზუსები

პუბლიკაციის წელი: 2014

გვერდების რაოდენობა: 34

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)

მსგავსი სიახლეები

დაკავშირებული ამბები