ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა სომხეთში

Image
Women’s Economic Inactivity and Engagement in the Informal Sector in Armenia

ანგარიში „ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა სომხეთში“ იკვლევს ქალების ეკონომიკური არააქტიურობისა და არაფორმალური დასაქმების მიზეზებსა და შედეგებს სომხეთში, რათა ხელი შეუწყოს ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდას. კვლევის მეთოდოლოგია თვისებრივ და რაოდენობრივ კომპონენტს აერთიანებს. თვისებრივი მონაცემების შეგროვება ფოკუს ჯგუფებსა და ექსპერტებთან ინტერვიუებს მოიცავდა, რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას გულისხმობდა, რომელიც, თავის მხრივ, სომხეთის მოსახლეობისთვის წარმომადგენლობითია. სულ 1,429 რესპონდენტი გამოიკითხა.

კვლევა მომზადდა პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ საწყისი ფაზის ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ფინანსური მხარდაჭერით. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC სომხეთი), დოქტორმა ალექსის დაიმონდმა და დოქტორმა მარგარეტ ჯენკინსმა კვლევის დიზაინი და შედეგების ანალიზი შეასრულეს, CRRC სომხეთმა კი მონაცემთა შეგროვება განახორციელა.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2018
გვერდების რაოდენობა
40