სოფლის განვითარებისა და აგრარული პოლიტიკის გენდერული შეფასება სომხეთში

Image
Gender Assessment of Rural Development and Agriculture Policies in Armenia

ანგარიში „სოფლის განვითარების და აგრარული პოლიტიკის გენდრული შეფასება სომხეთში“ იკვლევს სოფლად მცხოვრებ ქალებზე აგრარული და სოფლის განვითარების პროგრამებისა თუ პოლიტიკის გავლენას და არკვევს, რამდენად არიან ქალები აღნიშნული პროგრამებისა და პოლიტიკის სამიზნეები. აღნიშნულის გარდა, კვლევა სომხეთში სოფლის მეურნეობის სამართლებრივ ჩარჩოსაც მიმოიხილავს.

კვლევა ჩატარდა შერეული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს დოკუმენტების სიღრმისეულ კვლევას, ხელმისაწვდომი რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზსა და ექსპერტულ ინტერვიუებს, რომელთა დახმარებითაც დოკუმენტების კვლევისა და რაოდენობრივი ანალიზის დასკვნები გადამოწმდა.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2018
გვერდების რაოდენობა
40
news
უახლესი ამბები