ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

ფოტო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია/ჟუსტინა მელნიკევიჩი
საქმიანობის ამ სფეროში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამული ინტერვენციები გაეროს უშიშროების საბჭოს №1325 რეზოლუციას ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ და ასევე შემდგომში მიღებულ რეზოლუციებს ეყრდნობა. აღნიშნული რეზოლუციები კიდევ ერთხელ აღნიშნავს ქალების მნიშვნელოვან და აქტიურ როლს კონფლიქტების პრევენციაში, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, მშვიდობისა და ნდობის დამყარების ძალისხმევაში, სამშვიდობო პროცესებში, ჰუმანიტარულ მოქმედებებში, კონფლიქტის შემდგომ რეკონსტრუქციაში და ხაზს უსვამს მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებასა და ხელშეწყობაში ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობას.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დახმარებით საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და მიიღო ეროვნული სამოქმედო გეგმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ რეზოლუციების (UN SCR 1325 et al) განხორციელებისთვის და უზრუნველყო დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობა ამ პროცესში. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია დახმარებას უწევს მთავრობას ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებასა და მისი შესრულების მონიტორინგში: მაგალითად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან პარტნიორობით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ 2010 წელს სამინისტროს რეგიონულ დანაყოფებში დააარსა იურიდიული კონსულტაციები დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა იურიდიული ხასიათის საკითხების გადასაჭრელად. 2015 წლის იანვრისათვის იურიდიულმა კონსულტაციებმა 20 000-ზე მეტ დევნილს გაუწია მომსახურება, მათ შორის უზრუნველყო სასამართლოში 850-მდე დევნილის (60% ქალები) წარმომადგენლობა. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ძალზე მჭიდროდ თანამშრომლობს თავდაცვის სამინისტროსთან და ხელს უწყობს გენდერული საკითხის ჩართვას სამინისტროს შიდა პოლიტიკასა და რეგულაციებში, როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო პერსონალის შესაძლებლობათა გაუმჯობესებას გენდერული თანასწორობის, ასევე ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ინტერვენციები მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ქალთა მონაწილეობას მშვიდობისა და ნდობის დამყარების ფორმალურ და არაფორმალურ პროცესებში. სახალხო დიპლომატიის, სოციალური მედიის, ხელოვნებისა და სხვა საზოგადოებრივ-კულტურული ინიციატივების მეშვეობით გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და მისი პარტნიორი ორგანიზაციები აფხაზ, ქართველ და ოს ქალებს აერთიანებენ (იხ. ვებგვერდი www.women-peace.net). ამას გარდა, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ქმნის სივრცეს პირდაპირი დიალოგისთვის ქალთა უფლებებსა თუ სამშვიდობო საკითხებზე მომუშავე აქტივისტებსა და ოფიციალური სამშვიდობო პროცესის მონაწილეებს შორის. აღნიშნული სივრცის დანიშნულებაა ქალთა სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ამ პროცესებში მათი ჩართულობის მხარდაჭერა.

აღნიშნულ სფეროში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით წარმოებულ ინიციატივებს მხარს უჭერდნენ ნორვეგიის მთავრობა და ევროკავშირი.